โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

Bodindecha (Sing Singhaseni) 2 School