คลังข้อสอบสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย

ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายเสียงในภาษาไทยและการสร้างคำมูล คำประสม คำซ้อน คำซ้ำ และคำพ้อง