รวมข้อสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ตัวชี้วัดที่ 10  การเขียนบรรยายและพรรณนา

ตัวชี้วัดที่ 11  การเขียนเรียงความ

ตัวชี้วัดที่ 14   ใช้คำราชาศัพท์

ตัวชี้วัดที่ 16  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 18 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน