คลังข้อสอบสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย

ตัวชี้วัดที่ 1 วิเคราะห์  วิจารณ์  และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่าน เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 2 จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย