คลังข้อสอบสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาไทย

ตัวชี้วัดข้อที่ 1 อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังภาษาและลักษณะของภาษา

ตัวชี้วัดข้อที่ 2 อ่านแปลความ ตีความ และขยายความ เรื่อง มาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ         

ตัวชี้วัดข้อที่ 3  วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าวรรณกรรม วรรณคดีครบทุกด้านตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น