ภาษาไทย   :  ความรู้  ทักษะและวัฒนธรรมการใช้ภาษา  เพื่อการสื่อสารความชื่นชม การเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจำชาติ

ภาษาไทย   :  ความรู้  ทักษะและวัฒนธรรมการใช้ภาษา  เพื่อการสื่อสารความชื่นชม การเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจำชาติ

วิชา ภาษาไทย  (ท23101)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3