สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  :    การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข  การเป็นพลเมืองดี  ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา  การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  :    การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข  การเป็นพลเมืองดี  ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา  การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย