สุขศึกษาและพลศึกษา   :   ความรู้ ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของตนเองและผู้อื่น  การป้องกันและปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ  ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและทักษะในการดำเนินชีวิต

สุขศึกษาและพลศึกษา   :   ความรู้ ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของตนเองและผู้อื่น  การป้องกันและปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ  ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและทักษะในการดำเนินชีวิต