ศิลปะ : ความรู้และทักษะในการคิดริเริ่ม  จินตนาการ สร้างสรรค์งานศิลปะ  สุนทรียภาพและการเห็นคุณค่าทางศิลปะ

ศิลปะ : ความรู้และทักษะในการคิดริเริ่ม  จินตนาการ สร้างสรรค์งานศิลปะ  สุนทรียภาพและการเห็นคุณค่าทางศิลปะ