การงานอาชีพและเทคโนโลยี : ความรู้  ทักษะ และเจตคติในการทำงาน การจัดการ การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการใช้เทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี : ความรู้  ทักษะ และเจตคติในการทำงาน การจัดการ การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการใช้เทคโนโลยี

การเขียนโปรแกรมขั้นสูง (ง32209)