ภาษาต่างประเทศ   :    ความรู้ทักษะ  เจตคติ และวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  การแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ   :    ความรู้ทักษะ  เจตคติ และวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  การแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ